Category Archives: Style

Sự khác nhau giữa “Tôi thích bạn” và “Tôi yêu bạn”

Sự khác nhau giữa “Tôi thích bạn” và “Tôi yêu bạn”Một ngày kia, tôn giả A Nan Đà thỉnh thị hỏi Đức Phật:“Bẩm Đức Thế Tôn, chúng sanh vẫn cuồng quay với tình yêu nhưng dường như chưa có một giải thích rõ ràng về tình yêu. Vậy bẩm Đức Thế Tôn tình yêu là […]

Call Now Button